| | |

A study on the association between infectious burden and Alzheimer’s disease

Bu XL, Yao XQ, Jiao SS, Zeng F, Liu YH, Xiang Y, Liang CR, Wang QH, Wang X, Cao HY, Yi X, Deng B, Liu CH, Xu J, Zhang LL, Gao CY, Xu ZQ, Zhang M, Wang L, Tan XL, Xu X, Zhou HD, Wang YJ European Journal of Neurology, online before print, 2014 Jun…